Πρόκειται για το τέως Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου – Ορφανοτροφείο Ρόδου, το οποίο λειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Ρόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.ΔΡΛΔ/1913, που τροποποιήθηκε με το Ν.Δ 218/1947 και τις αποφάσεις 16614/ 12.06.1947 και 484/7 του Στρατιωτικού Διοικητή Δωδεκανήσου. Με το ΝΔ 4525/66 (ΦΕΚ 141/τ.Α/19-7-1966), λειτούργησε ως Ορφανοτροφείο Θηλέων «Βασιλόπαις Μαρία»,  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2851/22 (ΦΕΚ114/Α «Περί Εθνικών Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων Απόρων Μαθητών»). Με το Β.Δ 273/73 (ΦΕΚ 81/7-4-1973) μετατράπηκε από Εθνικό Ορφανοτροφείο σε Κέντρο Παιδικής Μέριμνας. Ακολούθως με την αριθ. Γ2β/ΟΚ/8291/84 (ΦΕΚ 860/τ.Β/7-12-1984) απόφαση του Υπουργείου εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Παιδικής Μέριμνας και ακολούθως με την Π1β/οικ 188 απόφαση – ΦΕΚ 96/τ.Β/31-1-2001 αντικαταστάθηκε το άρθρο 21 της Γ2β/ΟΚ/8291/84 απόφασης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του ν. 1431/84(ΦΕΚ 46/τ.Α/16-4-1984) που αφορά ρύθμιση θεμάτων φορέων κοινωνικής πρόνοιας – παιδικής προστασίας και άλλες διατάξεις με βάση τον οποίο εκδόθηκε η αρ. 3287/84 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 351/τ.Β/1-7-1984 Περί κατανομής θέσεων προσωπικού ΜΕ Επιμελητών Παιδιών).

Με τις διατάξεις του ν. 4025/11 άρθρο 1 παρ Βγ (ΦΕΚ 228/τ.Α/2-11-2011) μετονομάστηκε σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου και αποτέλεσε ενιαίο – ανεξάρτητο ΝΠΔΔ. Ακολούθως με τις διατάξεις του ν. 4109/13 άρθρο 9 περ ια (ΦΕΚ 16/τ. Α/23.1.2013) αποτέλεσε το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Δωδεκανήσου του ενιαίου πλέον φορέα δηλαδή του ΚΚΠΠΝΑ.